วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมมีการชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ระเบียบเงือนไขในการปรับเปลี่ยนและรับการสนับสนุน และมอบหมายให้ผู้นำนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรททราบและสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไปไม่มีความคิดเห็น: