วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มโคเงินบ้านห้วยหมากเอียก

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายหริพัันธ์ มณีจันสุข ปศุสัตว์ตำบล ออกพื้นที่บ้านห้วยหมากเอียกประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โคเงิน เพื่อทำสัญญายืมโค กระบือ ที่ได้รับมอบจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกกรตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านประธานกลุ่มฯบ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: