วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ส่งมอบพันธุ์หญ้าให้กลุ่มเลี้ยงควายบ้านห้วยหมากเอียก บ้านร่องหวาย

 เมื่อบ่ายวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายจันทร์ รักลีน รับมอบพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายที่จัดสรรให้ แล้วดำเนินการนัดหมายมอบให้ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านห้วยหมากเอียกและกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านร่องหวายไม่มีความคิดเห็น: