วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างฯ


เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมต้อนรับ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ และคณะฯ เพื่อร่วมประชุมการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างฯ รวมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โครงการต่างๆ ที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบรรยากาศสบายๆ ไม่มีเครียดไม่มีความคิดเห็น: