วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริการสุขภาพสัตว์ช่วงหน้าฝน

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.35 น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้ออกตรวจเยี่ยมโคป่วย ของเกษตรกร ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ จำนวนเกษตรกร 1ราย จำนวนโค 5 ตัว ตามที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าของว่ามีโคเป็นไข้ซึมไม่กินหญ้า  ได้ดำเนินการรักษาให้พร้อมแนะนำการจัดการการเลี้ยงในช่วงหน้าฝน ให้โคได้อยู่สบายไม่เปียกชื้น ตลอดจนควรพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยเดือนละสองครั้งในช่วงที่มีการป่วยของโค
ไม่มีความคิดเห็น: