วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์แจ้งวาระสำคัญที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ชี้แจงวาระด้านปศุสัตว์ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน2560 มีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง หน.กลุ่มงานบริหารการปกครอง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4/7/2560 เวลา 09.00น.เน้นในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคระบาดไข้หวัดนก แจกแผ่นพับให้ทุกๆหมู่บ้านไปประชาสัมพันธ์ไม่มีความคิดเห็น: