วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ๙๑๐๑

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอโครงการ๙๑๐๑
เมือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น.มีท่านนายอำเภออนันต์ สมุทรารินทร์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือของรายละเอียดโครงการที่ผ่านการอนุมัติเพื่อความถูกต้องชัดเจน ก่อนออกติดตามการดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมามีการดำเนินการเสนอโครงการที่รวดเร็วเกินไป ที่ประชุมมีมติให้ทำเรื่องหารือจากคณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากมีการอนุมัติไปแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: