วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสุพล ปานพาน และนายจันทร์  รักลีน ออกเยี่ยมพบกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกกลุ่มที่นำความรู้เทคโนโลยี่ด้านปศุสัตว์นำไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสรุปรายงานจังหวัด ปรับปรุงแผนการดำเนินงานปีต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: