วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อบรมการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน (e-Operation)


เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน   พนักงานสัตวบาล เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ สนง.ปศุสัตว์เขต ๕ จ.เชียงใหม่ ตามที่กรมปศุสัตว์โดยกองแผนงาน ได้มีนโยบายให้ สนง.ปศุสัตว์อำเภอ ทำการบันทึกข้อมูล e-Operation ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่ง สนง.ปศุสัตว์เขต ๕ได้คัดเลือกจังหวัดเชียงราย, ลำปางและน่าน เป็นจังหวัดนำร่อง

ประมวลภาพการอบรม
 
มีนายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ท่านปศุสัตว์เขต ๕ กล่าวเปิดการอบรม
จนท.อ.พาน, เวียงเชียงรุ้ง ,ขุนตาล




 






ไม่มีความคิดเห็น: