วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การซักซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต ๕ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องการซักซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด
 นายสากล ชื่นสกุล ผอ.ส่วนป้องกันบำบัดโรคเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาการประชุมฯ
 นายศราวุฒิ เขียวศรี ผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรบรรยายสถาณะการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕


 ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล  บรรยายกรณีศึกษาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ


 บรรยากาศระหว่างการประชุมสัมมนา วันนี้มาแปลกผู้จัดการประชุมสัมมนาให้การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นอาหารจีน ติ่มซำ อิ่มอร่อย
 ตอนบ่ายเป็นการระดมสมอง ๓ กลุ่มคือ กลุ่มอำเภอ  กลุ่มจังหวัด  กลุ่มด่านกักสัตว์ เสร็จแล้วนำเสนอ
 บรรยากาศระหว่างระดมสมอง 
 ซ้อมการนำเสนอ

 กลุ่มอำเภอนำเสนอโดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปสุสัตวือำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 กลุ่มจังหวัดนำเสนอ โดยนายพืชผล น้อยนาฝาย
 กลุ่มด่านนำเสนอโดยหัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดน่าน
แวะพักผ่อนระหว่างเดินทางกลับที่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า

ไม่มีความคิดเห็น: