วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมดำเนินการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมดำเนินการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช ณ ห้องประชุมวัดดงชัย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีนายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานหมู่บ้านรักษาศีลห้า ร่วมชี้แจงให้กับประชาชน ๓ หมู่ (ป่าห้า ดงชัย เด่นสันทราย) ได้ทราบวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินการไม่มีความคิดเห็น: