วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้าท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนัก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ดำเนินการนัดหมายประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลายเรื่องได้แก่
๑. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ ที่แจ้ห่ม ลำปาง ,
๒. การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่ อำเภอแม่จันพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าแล้ว ,
๓. การอบรมโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้สนับสนุน จะดำเนินการในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป้าหมายเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปงเคียนและนักเรียนมัธยมต้นของโรคเรียนด้วย
๔. มอบวัคซีนป้องกันโรคสัตว์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
กลุ่มเองก็มีการพิจารณาการลุงทุนให้กู้เงินกองทุนเพือจัดหาปัจจัยการผลิตด้วย นัดหมายครั้งต่อไปที่สวนของประธานกลุ่มเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

  
ไม่มีความคิดเห็น: