วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รวมคนรักการเลี้ยงไก่บ้านดงชัยให้เป็นกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

 
แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มนายสุแก้ว มณีจันทร์สุข 
 เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นัดหมายประชุมเกษตรกรบ้านดงชัยที่มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและต้ังใจจะรวมกลุ่มมารับฟังคำชี้แจงแนวทางในการสร้างกลุ่มว่าต้องมีอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไร มีข้อดีอย่างไร เพื่อจะได้เป็นไปในทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ตกลงว่าจะตั้งกลุ่มหรือไม่  ที่สุดมีมติตั้งกลุ่มให้นายสุแก้ว มณีจันทร์สุข เป็นประธาน และได้มอบหมายให้ดำเนินการเก็บเงินหุ้นเพื่อจัดหาพ่อพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเพิ่มเติมแล้วให้สมาชิกหมุนเวียนยืมไปผลิตลูก  เมื่อมีลูกรอดอายุหนึ่งเดือนคืนให้กลุ่ม๕๐% นำไปให้สมาชิกเลี้ยงขยายต่อไป
 มีเกษตรกรที่สนใจเริ่มต้นรวมตัวทั้งหมด ๑๑ คน  ที่ประชุมเราเน้นย้ำคำเหล่านี้.....
ต่างคนต่างทำ ต่างหน่วยต่างเป้าหมาย
คนทำไม่ได้คิด คนคิดไม่ได้ทำ
สั่งให้จำ สอนให้ทำ บอกให้เชื่อ
ที่มาจากเล่มนี้ครับ
ไข่จากแม่ไก่รุ่นแรกที่เริ่มออกไข่

ไม่มีความคิดเห็น: