วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปฎิบัติงานสุขภาพสัตว์ที่บ้านเวียงคำฟ้า

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเเชียงรุ้งโดย นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน ปศุสัตว์ตำบล ออกปฎิบัติงานรักษาพยาบาลสัตว์ ที่บ้านเวียงคำฟ้า หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีทั้งเป็ด ไก่ ห่าน วัวชน และแพะไม่มีความคิดเห็น: