วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล E-Operation ปี ๒๕๕๘

 นายจันทร์ รักลีน และนางสาวรัฐญาภรณ์ สุริยะเสน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล E-Operation ปี ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวือำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอของจังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: