วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมพบกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านของนายดวงติ๊บ วันดี   หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  มีสมาชิกมาครบทั้ง ๑๔ ราย  เรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุม ได้แก่การคัดเลือกกลุ่ม อาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมประกวดในระดับเขต ๕  การจัดทำกองทุนยา การร่วมกันทำปุ๋ยหมัก  การบริหารเงินกองทุน ตอบปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงสัตว์แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ไม่มีความคิดเห็น: