วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การประชุมเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ลงทะเบียน
  สำนักงานปศุสัตวเขต ๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง บูรณาการดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มเกาตรกรได้พบปะแลกเปลี่ยนกระบวนการกลุ่ม เรียนรุ็ภูมิปัญญาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ทำให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกลุ่มผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดการพึ่งพาตนเองในการผลิตและบริโภคอาหาร
ลงทะเบียน



บรรยากาศก่อนเริ่มประชุม

ระหว่างรอเวลาเปิดประชุมดูวิดีโอเกี่ยวกับปศุสัตว์อินทรีย์และเกษตรเชิงเดี่ยวเกษตรพันธสัญญา
 


 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอดำเนินรายการประชุม


 ท่านนายกก๋องคำ นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน กล่าวต้อนรับและพบปะเกษตรกร
 นายนิธิต จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางปศุสัตว์อินทรีย์ ทั้งภาคเช้าและบ่าย
บรรยากาศการประชุม


นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ แทรกวาระการประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรตำบลดงมหาวันด้วย กระทรวงเดียวกันเราบูรณาการ

ไม่มีความคิดเห็น: