วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตำบลดงมหาวัน

ชื่อ...........นายสิน........สกุล...สมบัติตรา........อายุ..........50.......ปี
ที่อยู่ เลขที่.....418....หมู่ที่..2... ถนน..ร่องหวาย-แม่ข้าวต้ม.......ตรอกซอย.......................ตำบล/แขวง...ดงมหาวัน
อำเภอ/เขต..เวียงเชียงรุ้ง.....จังหวัด...เชียงราย....รหัสไปรษณีย์..57210....โทรศัพท์..089-0472840.......................
ชนิดสัตว์ที่เลี้ยงของเกษตรดรเครือข่าย
๑.ชนิดสัตว์..โค......จำนวน..6....ตัว
๒.ชนิตสัตว์...กระบือ....จำนวน...1...ตัว
กิจการที่เกษตรกรเครือข่ายดำเนินการ
......(เช่น..การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา,เลี้ยงโคในสวนผลไม้,เลี้ยงแพะในสวนยางพารา สวนปาล์ม  เป็นต้น)..............................................................................................................................
องค์ความรู้ที่เกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับมาจากเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้และนำมาปฏิบัติ
๑.ชื่อองค์ความรู้/ภูมิปัญญาเด่น...การผสมอาหารแบบประหยัดใช้เอง............................................................................
๒.วัสดุอุปกรณ์..ข้าวเปลือก...แกลบ....กากปาล์ม....เปลือกหอย...เครื่องบดอาหาร...โรงสี
๓.วิธีทำ..นำข้าวเปลือก 60%...แกลบ 30 %...กากปาล์ม..7%..เปลือกหอย3% ...ผสมกันโดยการบดให้ระเอียด.................
๔.วิธีการใช้....นำอาหารที่บดได้มาให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้………………………………………………………………………………………
๕.ประโยชน์...ลดต้นทุนค่าอาหาร................................................................................................................................
ภาพการนำองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาปฏิบัติ 

มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลาย วัว ควาย เป็ด ไก่ สุกรผสมผสานกัน มีแปลงหญ้าเสริมให้สัตว์และนำความรู้มาต่อยอด หาทุนมาทำโรงสีข้าวเอง ชื้อเครื่องผสมอาหารข้นเองได้ เน้นการพึ่งตนเองก่อน


ชื่อ...........นายกำพล.......สกุล...แก้วสาทร........อายุ................ปี
ที่อยู่ เลขที่.....394....หมู่ที่..2... ถนน..ร่องหวาย-แม่ข้าวต้ม.......ตรอกซอย.......................ตำบล/แขวง...ดงมหาวัน
อำเภอ/เขต..เวียงเชียงรุ้ง.....จังหวัด...เชียงราย....รหัสไปรษณีย์..57210....โทรศัพท์.........................
ชนิดสัตว์ที่เลี้ยงของเกษตรดรเครือข่าย
๑.ชนิดสัตว์..หมู......จำนวน..16....ตัว
๒.ชนิตสัตว์...เป็ด....จำนวน...63...ตัว
กิจการที่เกษตรกรเครือข่ายดำเนินการ
......(เช่น..การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา,เลี้ยงโคในสวนผลไม้,เลี้ยงแพะในสวนยางพารา สวนปาล์ม  เป็นต้น)..............................................................................................................................
องค์ความรู้ที่เกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับมาจากเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู้และนำมาปฏิบัติ
๑.ชื่อองค์ความรู้/ภูมิปัญญาเด่น...การเลี้ยงเป็ดใช้แบบปล่อยอิสระ............................................................................
๒.วัสดุอุปกรณ์..เป็ดไข่.....บ่อปลา............................................................................................................................
๓.วิธีทำ..นำเป็ดมาเลี้ยงตามทางระบายน้ำจากคอกหมูและบ่อปลาขุดไว้ 3 บ่อ............................................................
๔.วิธีการใช้....หลังจากให้อาหารสุกรเสร็จ.....ล้างคอมทุกวันน้ำก็จะไหลลงสู่บ่อปลา..เป็ดก็จะกินเศษอาหารและหาอาหารกินในทั้ง 3 บ่อปลา....................................................................................................................................................
๕.ประโยชน์...ได้อาหารโปรตีนคือไข่เป็ดที่ไม่มีต้นทุนอาหาร มีไขเป็ดขายตลอดปี
รายได้หรือผลจากการประกอบกิจกรรมเลี้ยงสัตว์
๑.ขายไข่เป็ดวันละ 10-20 ฟอง...ทุกวัน...เป็ดช่วยกำจัดหญ้าวัชพืชรอบๆ บ่อปลา.........................................................
๒.ขายสุกรแต่ละรุ่น, ขายมูลสุกร,นำมูลสุกรใส่ทุ่งนา  ไม่ต้องซื้อปุ๋ย..ประหยัดต้นทุนการทำนาทำสวน............................
ภาพการนำองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาปฏิบัติ

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในสวน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ที่มีทั้งสวนยางพารา ทุ่งนา บ่อปลา ถึง ๓ บ่อ มีเป็ด ไก่ ห่าน และสุกร มีการนำตู้ฟักมาฟักไข่เป็ดเพื่อสร้างฝูงใหม่ทดแทน และขายลูกเป็ดไข่ด้วย จากเดิมที่ต้องนำมาฝากแม่ไก่ฟักได้ลูกจำนวนน้อย

ไม่มีความคิดเห็น: