วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เครือข่ายกลุ่มเข้มแข็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 พานางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย แวะ เยี่ยมฟาร์มนายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านร่องหวาย  เครือช่ายสมาชิกกลุ่มปศุสัตว์เข้มแข็งดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้ที่ได้รับการเสริมพลังปัญญาจากกองทัพบกมามาดๆ ที่มีดีทางด้านการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างครบวงจร เลี้ยงโค กระบือ หมู เป็ด ไก่ และผสมอาหารใช้เองด้วยภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน


ไม่มีความคิดเห็น: