วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การฝึกอบรมหลักสูตร"การผลิตและการใช้อาหารหมักสำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมือง"

แนะนำวิทยากรบรรยาย
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายไชยนิรันตร์ สนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง และทีมงาน ดำเนินการ การฝึกอบรมหลักสูตร"การผลิตและการใช้อาหารหมักสำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมือง"ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการบรรยาย สาธิต และมอบอาหารลูกไก่ มอบวัสดุปรับปรุงฟาร์มด้วยจำนวนหนึ่ง
แนะนำตัวปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงบ้านไกล้เรือนเคียง

โแมหน้าผู้เข้าอบรม สว.สูงวัยเป็นส่วนใหญ่

เข้าสู่เนื้อหาวิชาการอาหารสัตว์

สาธิตการหมักอาหารทำจริง ลงมือทำจะได้นำไปปฎิบัติที่บ้านหรือฟาร์มได้


บันทึกภาพรับมอบอาหารลูกไก่ วัสดุอุปกรณ์ไปพัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่ฟาร์มมาตรฐานอินทรีย์วิถีชุมชน
ไม่มีความคิดเห็น: