วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปฎิบัติงานเป็นวิทยากร ครู ข.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนุญ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้เป็นคณะทำงานวิทยากร ครู ข.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนุญ  ดำเนินการอบรมให้วิทยากรประจำพื้นที่ครู ค. ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีวิทยากรพิ้นที่จาก ๔๓ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ คน การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ไม่มีความคิดเห็น: