วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนไข้หวัดนกปี๒๕๕๙


เสร็จจากการนำเสนอแต่ละเหตุการณ์ก็ต้องมีภาพรวมดีๆแบบนี้ครับ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย มี ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่ไข้หวัดนกทั้ง ๑๘ อำเภอร่วมกันระดมสมอง ซ้อมแผนตามแบบเหตุการณ์สมมุติ โดยแบ่งเป็น ๔ โซน เสร็จแล้วนำเสนอผลการระดมสมอง ได้รับความรู้แนวทางปฎิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกเป็นอย่างมาก สมตามจุดประสงค์ของการอบรม

นายนิคม ดอกสลิต นำเสนอของโซน ๓
นางสาวพรวิมล ปาทา นายสัตวแพทย์ปฎิิบัติการอำเภอแม่สรวย นำเสนอของโซน ๔
นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นำเสนอของโซน ๒
นายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น นำเสนอของโซน ๑

ไม่มีความคิดเห็น: