วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานกับนายอำเภอที่ อบต.ดงมหาวัน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอนันต์ สมุทธารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของ อบต. ดงมหาวัน ณห้องประชุมของ อบต.ดงมหาวัน  ชี้แจงความจำเป็นที่ต้องมาตรวจเยี่ยม ตลอดจนให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะชี้แจงกิจกรรมของแต่ละหน่วย และรับฟังปัญหาอุปสรรคของ ทีมงานของ อบต.ด้วยไม่มีความคิดเห็น: