วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อบรมเกตรกรปราดเปรื่องปี 2558

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ตามหนังสือสั่งการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการบรรยายและฝึกลงบัญชีครัวเรือนจากทีมงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย บรรยายการเลี้ยงการจัดการการเลี้ยงปศุสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  สอนสาธิตการทำอาหารสัตว์ลดต้นทุน  การบรรยายการจัดการการประกอบอาชีพการเกษตรในอนาคตโดยนายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องที่เข้าร่วมอบรมอย่างกว้างขวาง เช่นนายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิน รองนายกเทศบาลบ้านเหล่า นายศรีนวล ศรีพรม นายแสวง กาจินะ จากตำบลป่าซาง นางวิภารัตน์ แก้วสาธร นายบุญชวน มะลัยโย นายสมัย สาวงษา จากตำบลดงมหาวัน

ไม่มีความคิดเห็น: