วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่มาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และทุกๆอำเภอ มีประะชาชนมารัับบริการจำนวนมากไม่มีความคิดเห็น: