วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ มีผู้เข้าอบรม ๓๕ ท่าน มีการทบทวนความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ บทบาทหน้าที่อาสาปศุสัตว์ การทำแผนโครงการอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่่วนท้องถิน

ไม่มีความคิดเห็น: