วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์โครงการอำเภอเคลื่อนที่

 
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนางสาวรัฐญาพร  สุริยเสน และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ออกบริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์ ในโครงการอำเภอเวียงเชียงรุ้งเคลื่อนที่ บ้านตาดควัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าซาง  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีประชาชนมารับบริการจำนวน ๒๘ รายไม่มีความคิดเห็น: