วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเสวนากลุ่มเข้มแข็งและอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุม เสวนากลุ่มเข้มแข็ง และอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญชวน มะลัยโย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการนำกรรมการจำนวน ๑๐ คนของกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน มาเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในส่วนเกษตรกรที่เข้าอบรมก็เป็นทั้งสมาชิกกลุ่มทั้งหมดชึ่งเป็นผู้ที่เคยอบรมจากศูนย์เรียนรู้มาแล้ว ได้มารับฟังและเรียนรู้จากของจริงที่นายบุญชวน นำมาบรรยาย ตลอดจนให้ทุกคนนำความสำเร็จของตนเองมาเล่าให้สมาชิกรับทราบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลออกไป โดยได้คัดไว้ ๓ ราย ที่จะเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปในอนาคต ไม่มีความคิดเห็น: