วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชุมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว One Health

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรค โดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ระหว่างหน่วยงาน สาธารณสุข ปศุสัตว์ และท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโพธิ์วดล เชียงราย  เจ้าภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: