วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลดงมหาวัน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลดงมหาวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสมัย สาวงษา เมื่อเช้าวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่องโครงการด่วนของอำเภอเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเลือกขยายผลกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ปีนี้เจ้าของต้องจ่าย ๓๕ บาทต่อตัว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่๑๖จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และเรื่องธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
บรรยากาศการประชุมสนุกสนานเสมือนญาติ ต้องชื่นชมศูนย์ของตำบลนี้ที่มีการประชุมเสวนากันอย่างจริงจังเป็นประจำทุกเดือน
ประธานศูนย์ฯนายประหยัด ป้องเรือ เป็นประธานการประชุม นายพิพัฒน์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่ปรึกษาศูนย์มีเรื่องมาชี้แจงโดยเฉพาะข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้านพืชต่างๆ

สมาชิกมากันครบทุกหมู่บ้าน ๑๑ หมู่
ผลผลิตแตงสาของสวนสมสมัย


 กังหันลมสูบน้ำที่ท่านนาวาตรีประยูร ประพันธ์พัฒน์ นำมาติดตั้งให้สวนสมสมัย เป็นองค์ความรู้เพื่อประหยัดพลังงาน เผื่อมีคนสนใจอยากจะทำบ้าง ทางเข้าสมสมัยมีป้ายเขตปลอดโรคด้วยน่าชื่นชมมีการป้องกันโรคระบาดสัตว์ได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น: