วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมอาสาปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ชี้แจงแนวปฏิบัติกันก่อน
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวรัฐญาพร สุริยเสน และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ร่วมกันดำเนินการประชุมอาสาปศุสัตว์ของทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ชี้แจงการดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๕๘ และแนวนโยบายปฏิทินการทำงานของปศุสัตว์ในรอบปี


 จัดสรรและมอบวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านไปดำเนินการในพื้นที่ในห้วงเวลา ๑๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
น้ำแข็งความเย็นอย่าได้ขาดสำคัญมากๆ

ต้องลงทะเบียนรับวัคซีนตามยอดสำรวจ

 ระหว่างรอสมาชิกมาครบ
พร้อมแล้ว

อีกมุมการลงชื่อรับวัคซีน

ระวังการเก็บรักาวัคซีน

อาสารุ่นใหม่หนุ่มๆสาวๆ

 อาสาปศุสัตว์สาวสวยบ้านดงป่าสักหนึ่งเดียว ของอาสาปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: