วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

ร่วมการอบรมฝึกทำปุ๋ยหมักบ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทาเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทำปุ๋ยหมักสูตรของพัฒนาที่ดินเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนของนายหมั้น ถาคำ ซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ประจำตำบลป่าซาง
 ติดป้ายสูตรปุ๋ยต่างๆของพัฒนาที่ดิน นายหมั้น ถาคำ เป็นทั้งอาสาปศุสัตว, หมอดิน, สมาชิก อบต.
 ควายในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระาชดำริ
 ไก่ประดู่หางดำที่นำมาขยายผลที่ฟาร์มของลุงหมั้นเป็นแห่งแรกๆของเวียงเชียงรุ้ง มีผลผลิตมาเรื่อยๆ
 ประกาศตนเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอีกกรมหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: