วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นักศึษาสัตวแพทย์ฝึกงาน มหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานครชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ร่วมปฎิบัติงาน หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นักศึษาสัตวแพทย์ฝึกงาน มหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานครชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ร่วมปฎิบัติงาน หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ,มีการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันให้กับสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าให้กับวัดและผู้ด้อยโอกาสในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทำหมันสุนัขเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย6 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัว แมวเพศเมีย 37 ตัว รวมทั้งหมด 57 ตัว ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย อบต.ป่าซางสนับสนุนยาสลบและวัสดุที่เกี่ยวข้องไม่มีความคิดเห็น: