วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมประชุม การจัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  สนง. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  โดย นายนพพร มหากันธา  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมปศุสัตว์อำเภอและประธานกลุ่มเกษตรกร เพื่อตรวจสอบและสอบถามแนวทางการยืมวัสดุครุภัณฑ์ การจัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ผลการประชุมได้ข้อสรุป การจัดการที่เป็นที่พอใจทั้งกลุ่มและปศุสัตว์จังหวัด  โดยเกษตรกรต่างให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของเกษตรกร  มีผ้เข้าร่วมประชุมรวม ๔๐ รายไม่มีความคิดเห็น: