วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริการสุขภาพสัตว์

 เมื่อเที่ยงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ออกบริการสุขภาพสัตว์ ให้แก่เกษตรกรบ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าซาง ของนายจันทร์ กาเฟย  และนายสองเมือง กุลดี  ตามที่ได้รับแจ้งในช่วงเช้าไม่มีความคิดเห็น: