วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดย นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์  ออกประชุมชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดงมหาวัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงมหาวัน หมู่๑ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีกลุ่มเกษตรกรสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒ ราย

ไม่มีความคิดเห็น: