วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ติดตามควายในโครงการธนาคารโค กระบือ และเก็บตัวอย่างไก่เพื่อสร้างฟาร์มปลอดโรคไก่พื้นเมือง/ไก่ชน

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ และเก็บตัวอย่างอุจาระ(Coacal swab)ไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่สมัครรับการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคไข้หวัดนก  ในพื้นที่บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: