วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือจาก ธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

เมื่อเช้าวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้รับบมอบหมายจากนายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้ออกปฏิบัติงานประชุมกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน และกลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เพื่อชี้แจงการดำเนินการ เงื่อนไขการปรับพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม และรับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ทำแปลงหญ้าทดแทน จนเป็นที่เข้าใจ นอกจากนั้นก็สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงสัตว์ ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยของเกษตรกรจนเป็นที่พอใจแล้วจึงเดินทางกลับ

กลุ่มเลี้ยงควายบ้านใหม่มหาวัน หมู่ ๑๒สมาชิกกลุ่มบ้านเหล่า หมู่ ๖  ตำบลทุ่งก่อ

ไม่มีความคิดเห็น: