วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมชี้แจงกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโป่งเกี่ยวกับ ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 เมื่อเช้าวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นัดประชุมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านโป่ง สมาชิกรายใหม่เพื่อชี้แจงการขอรับกระบือจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  จัดทำเอกสารการขอรับความช่วยเหลือ  แนะนำความตั้งใจปรับพื้นที่พืชการเกษตรที่ไม่เหมาะสม มาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กับการเลี้ยงกระบือทดแทน หลังจากฟังหลักเกณฑ์แล้วมีจำนวน ๖ รายที่มีความพร้อม


ไม่มีความคิดเห็น: