วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัมมนา การพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์เชียงราย

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมสัมมนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเครือข่ายจำนวน ๖๐ รายเข้าร่วมประชุม จากอำเภอแม่จัน ๑๕ คน เวียงป่าเป้า ๕ คน เวียงชัย ๑๕ คน และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๓๐ คน สัมมนาในตอนเช้า ตอนบ่ายออกไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 ลงทะเบียน
 แม่จันมาถึงก่อนอำเภออื่นๆบันทึกภาพก่อนใคร
 ดูนิทรรศการ
 ฟังการบรรยาย


 นางพรพิมล ใจไหว ดำเนินการอบรม
 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
 กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน
 ทีมเจ้าหน้าที่ที่นำเกษตรกรมาร่วมสัมมนา
 นำเข้าสู่เส้นทางปศุสัตว์อินทรีย์
 กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านใหม่ศิวิไลย์ อำเภอเวียงชัย มีมาสามวัยที่เดียว
 กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์อำเภอแม่จัน

 กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์อำเภอเวียงป่าเป้านำโดยคุณลุงอินถา สมตา

 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันจัดการประชุมนอกรอบเกี่ยวกับบริหารเงินกองทุนไปด้วย
 พักอาหารว่าง
 ดูนิทรรศการไปด้วย
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ลุงอินถา สมตา เล่าความก้าวหน้าของเวียงป่าเป้า 
 ลุงเมืองดี มาใจวงค์ และนายสมเกียรติ รอวิลาน เล่าความก้าวหน้าปศุสัตว์อินทรีย์อำเภอแม่จัน
 รวมกลุ่ม
 ระหว่างรอการเดินทางไปดูงาน 
 การดูงานที่ฟาร์มของนางอัมพร พลฤทธิ์
 นางอัมพร กับกลุ่มที่มาดูงานมาจากอำเภอเวียงชัย 
 การดูงานที่ฟาร์มของนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ 


 นายชัยเพชร กับกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

  


จับไก่ขายให้กลุ่มอำเภอแม่จัน
ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้งเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อห้องประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: