วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมผู้ดำเนินการวิจัยชุดโครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่อย่างยั่งยืน"


รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล
สำนักงานประสานงานชุดโครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่อย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ได้เชิญให้บุคคลากรในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เชียงรายที่ร่วมกิจกรรมวิจัย ได้แก่นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับผู้ดำเนินการวิจัยอีก ๑๕ คณะ จากทั่วภาคเหนือตอนบน  เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาจารย์รศ ดร.กนก ผลารักษ์ ที่มาประเมินโครงการได้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์หลายประเด็นและที่สำคัญการประเมินจะผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่กิจกรรมวิธีการดำเนินการว่าเมื่อวิจัยเสร็จแล้วได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้หรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ไม่ผ่าน
 ทีมวิิจัยจากน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย

 นักวิจัยที่มาร่วมเสนอผลงานและรับฟังคำแนะนำจากกรรมการประเมินผลงาน บรรยากาศในที่ประชุม


 ทีมวิจัยจากเชียงรายเตรียมนำเสนอผลงาน
 ทีมพชรบุรีและลำปางกำลังนำเสนอ 


โลโก้ของทีมวิจัยอำเภอพร้าวที่นำมาโชว์ สวยได้ใจเจ้าของไก่
 ทีมวิจัยที่พร้าว และเมืองแม่ฮ่องสอน 


อาจารย์ ผศ.ดร.ศิริพร ที่เก็บข้อมูลเต็มที่ในฐานะหัวหน้าประสานงานชุดโครงการ

 ผศ.ดร.กนก ผลารักษ์ เต็มที่กับการวิจารย์ สังเคราะห์ผลงานของแต่ละทีม ล้วนตรงไปตรงมาให้ข้อคิดสะกิดใจ ดีจริงๆ
 ผศ.ดร.จัลจรัส เรี่ยวเดชะ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเกษตรของ สกว.ก็เน้นย้ำให้อ่านสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สกว. ยกตัวอย่างไว้ว่าจะแต่งงานยังต้องดูทะเบียนสมรส การทำวิจัยก็เหมือนกัน ความรับผิดชอบเมื่อได้ลงนามในสัญญาถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

ไม่มีความคิดเห็น: