วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัมนาเครือข่ายผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต ๕ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเครือข่ายผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ ในเขตภาคเหนือตอนบน และบรรยายนโยบายด้านการปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์
 นายจิตติ ตระกลูดิษฐ์  ผอ.ส่วนการศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุมฯ  มีนายจเร หลิมวัฒนา วิทยากรดำเนินการ
 โลโก้ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชุมชน
 การเสวนาปสุสัตว์อินทรีย์
 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์


 นายหมั้น ถาคำ รายงานการพัฒนาของเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: