วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย  มีการนำเสนอวาระเพื่อทราบและพิจารณาของแต่ละกลุ่ม  เสร็จแล้วในช่วงบ่ายมีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดโรคไข้หวัดนก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  บรรยายการจัดทำฟาร์มโคนมให้เป็นมาตรฐานโดยกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์  การนำเสนอผลงานครึ่งปีของกลุ่มพํฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  การนำเสนอยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของจังหวัดเชียงรายของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ไม่มีความคิดเห็น: