วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

กองทุนอาหารสัตว์กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างและการชั่งน้ำหนักไก่

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้าง เพื่อสนับสนุนการทำกองทุนอาหารสัตว์ และชั่งน้ำหนักไก่ของเกษตรกรที่เข้าร่วม"โครงการการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ที่บ้านของนางสมศรี จันทะอินทร์
มีการผสมอาหารไก่พื้นเมืองสูตรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม แล้วแบ่งให้เกษตรกรตามที่ได้ลงบัญชีความต้องการไว้ในราคาประหยัด มีเงินเหลือเข้ากลุ่มตามกติกาดังนี้

ระเบียบกองทุนอาหารสัตว์กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง
1. จัดซื้ออาหารสัตว์ในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันการหมดอายุ
2. จำหน่ายในราคาปลีก จะจำหน่ายปรับตามราคาต้นทุนวัตถุดิบแต่ไม่แพงเกินกว่าราคาท้องตลาด
3. จำหน่ายเงินสด ไม่มีการจำหน่ายเงินเชื่อ การผสมอาหารจะทำเท่าที่สมาชิกสั่งทำในแต่ละครั้ง
4. มีคณะกรรมการจำนวน 4 คน เพื่อจัดการดูแลการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผสมและการจัดการทำบัญชีจัดชื้อ-ขาย รับ-จ่าย และปันผล
5. การดำเนินงานสมาชิกจะทำในรูปสหกรณ์ โดยมีการระดมหุ้นสมาชิก หุ้นละ 20 บาท และมีการปันผลในวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี โดยมีรายละเอียดการปันผลกำไร ดังนี้
       กำไร 100 % แบ่งให้    เจ้าของสถานที่   10 %
                                                สมาชิก            30%
                                                เข้ากองทุน       20%
                                                กรรมการ         40%
6. ก่อนผสมอาหารทุกครั้ง สมาชิกต้องมาลงจำนวนอาหารที่ตัวเองต้องการไม่มีความคิดเห็น: