วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลํก)

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมดำเนินการอบรมเป็นวิทยากรในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลํก) ปี๒๕๕๖ ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมเกษตรผสมผสานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้อย่างครบถ้วน  ถนนหนทางไปมาสะดวก
ท่านพระครูประวิทย์วิหารกาล(พระอาจารย์รัศมี)เจ้าอาวาสวัดร่องหวายให้ธรรมะกำลังใจ

 ชั่วโมงแรกเป็นการปรับแนวคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่านพระอาจารย์รัศมี เจ้าอาวาสวัดร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน ที่มีประสบการณ์มากมาย ปริญญาโทจากประเทศอินเดีย ทำให้เกษตรกรอิ่มทั้งความรู้และคุณธณณมอย่างเต็มที่
  คาถาหาทรัพย์  อุ อา กะ สะ และอบายมุขผีทั้งหก

 ตอนบ่ายเป็นการบรรยายของปศุสัตว์ และประมง
ท่านเกษตรอำเภอนัดหมายการอบรมในวันต่อไปว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้าง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอบรรยายภาพรวมการเลี้ยงสัตว์ข้อดี อุปสรรค แนวทางการที่จะพันาให้ดีและยั่งยืน แล้วมอบให้นายบุญชวน มะลัยโย เกษตรกรดีเด่นสาขาการเเลี้ยงสัตว์บรรยายการเลี้ยงควายอนุรักษ์
นายบุญชวน บรรยายการจัดการการเลี้ยงสัตว์และการอนุรักษ์ควาย

บรรยากาศการอบรมที่มีรอยยิ้มและสบายๆไม่ง่วงแม้ยามบ่าย

เจ้าหน้าที่ประมงบรรยายการจัดการการเลี้ยงปลาและนำออกชมสถานที่จริิง 

เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน มาก่อนตารางเนื่องจากพรุ่งนี้ติดราชการวันนี้ก็มาเสริมต่อจากประมง
ปิดท้ายด้วยบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ที่ทำด้วยแผ่นยางพีวีซี ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดเชียงราย
พระอาจารย์รัศมี เดินเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงควาย การทำปุ๋ยหมักและบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมลสัตวืของนายสมัย สาวงษา


ไม่มีความคิดเห็น: