วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบืออำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนางอรอนงค์ พิมพ์คำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ กับนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่งหมู่๑๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรย โดยได้เชิญนายเอกพล นาแพร่ หัวหน้าหน่วยอำเภอเวียงเชียงรุ้งและนายวัชระ จันทรศรี พนักงานพัฒนาธุรกิจ  จากธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขาเวียงเชียงรุ้ง มาชี้แจงหลักเกณฑ์การทำสัญญากู้เงินเพื่อชื้อกระบือตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการเอกสารทำสัญญาต่างๆ  หลังจากการประชุมเสร็จให้สมาชิกนำเอกสารให้คู่สมรสยินยอมพรุ่งนี้บ่าย นัดส่งเอกสารที่ธนาคารคาดว่าน่าจะได้รับเงินกู้ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘นี้
ไม่มีความคิดเห็น: