วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองของกลุ่มบ้านดงชัยของคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

การมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองของกลุ่มบ้านดงชัยของคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข อาสาปศุสัตวืประจำหมู่บ้านดงชัย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น: