วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มเกษตรกรสร้างการรับรู้สู่ภาคเกษตรกรของโซนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมเกษตรกรกับชุดปฏิบัติเคลื่อนที่การสร้างการรับรู้สู่ภาคเกษตรกรโซนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มีนายวนิช อุบลนุช หัวหน้าสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธาน นายสุนทร วันดี เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายไชยวุฒิ บุญชู เจ้าหน้าที่จาก ธกส. ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรจากทั้งสามตำบลของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มาประชุมมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรูุ้ความเข้าใจ ชักถามปัญหาอุปสรรค แนะแนวทางแก้ไข ของแต่ละหน่วยงาน


ไม่มีความคิดเห็น: