วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อบรมการลงบันทึกการระบาดของโรคเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านปศุสัตว์

 นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสขภาพสัตว์ จัดการอบรมการลงบันทึกข้อมูลระบาดวิทยา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในระบบ e-Smartsurveillance เพื่อพัฒนาบุุคลากรด้านปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: