วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประเมินตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันที่ ๒๔สิงหาคม๒๕๕๘ นางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นำเสนอการดำเนินการของโครงการต่างๆด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีคณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ โดยนายนิทิศ จิตนิยม นำทีมมารับการตรวจประเมิน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมตอบข้อชักถามของคณะกรรมการ
ไม่มีความคิดเห็น: